Yes! What can I do for You!?

Wellcome to The World of Clemens Paal

This page is not yet up to date.

Clemens Paal is an Swedish actor and a director. He prefer culture without state funding.

See the performance ”Kallimast Kallim” from Estonian TV directed by Clemens Paal. https://arhiiv.err.ee/vaata/201997
https://arhiiv.err.ee/vaata/kallimast-kallim-2/same-series

Beställ hans extremt spännande story in swedish: ”Clemens Paal, Frida och La Famiglia”.
Order his extremely exciting story in swedish: ”Clemens Paal, Frida and La Famiglia”.

Contact:
mail:
clemens@paal.se
twitter: PAAL4444

I Clemens Paals värd gäller:
In The World of Clemens Paal, the following is important:

Riksdagen ska styras av majoritetsbeslut.
The Swedish parlament shall be governed by majority decisions.

En feministiska rödgrön populistisk regeringen måste stoppas så fort som möjligt.
A Swedish feminist populist red-green government must be stopped as quickly as possible.

Skapa möjligheter för ett lönsamt bostadsbyggande.
Avskaffa alla bidrag och hyresregleringar. Förenkla byggreglerna. Ta bort vinstskatten på bostäder som ägts över 2 år så att det blir fart i bostadsförsäljning.
Create opportunities for profitable housing in Sweden.
Abolish all subsidies and rent controls. Simplify the building regulations. Remove the profit tax on homes that had been owned for two years so there is momentum in housing sales.

Ta bort flyttskatten – minska räntebidragen.
Remove removal tax – reduce interest premiums.

De som kommer till vårt land måste snarast in i produktion. För det behöver LO m.fl. tänka om och tillåta lägre inträdeslöner på arbetsmarknaden.
Those who come to Sweden must urgently into production. For the needs LO and others must reconsider and allow lower entry wages in the labor market.

Kulturen har länge dragits med ett bidragsberoende. Detta måste avvecklas. Tillfälligt bidrag ska kunna ges till alla verksamheter som kan väntas bära sig själv efter en kortare tid.
Culture has long been dependent on benefits. This should be phased out. Temporarily grants will be provided to all activities that can be expected to carry itself after a short time.

Marknadsanpassa kulturpolitiken. Kulturen klarar sig bäst utan bidrag och politisk styrning.
All culture should be market adjusted. Culture is best done without contributions and political control.

Befria konstnärerna från efterkrigstidens kväljande kulturbidrag.
Liberate artists from the postwar nauseating cultural subsidies.

Låt konstnärer få verka och utvecklas fritt på marknaden.
Let artists operate and develop freely on the market.

Avveckla den statliga Arbetsförmedlingen förnuftigt. Vem behöver den.
Liquidate the State Employment Service sensibly. Who needs it.

Befria de Svenska lärarna. Återförstatliga skolan.
En lärare ska bara arbeta med själva undervisningen och inte med annat. Återinför USK:n i skolan. D.v.s. Undervisningsskyldigheten. Då vet en lärare exakt vad den ska göra. Det togs bort av utbildningsminister Göran Persson. Han tog även bort det statliga ansvaret över skolan.
Liberate the Swedish teachers. Re-nationalization of the school must be done.
A teacher should only work with the actual teaching and not with others. Take back the USK in school. The teaching obligation. Then teachers exactly know what to do. It was removed by the Education Minister Göran Persson. He also took away the state responsibility of the school.

Avveckla bidragen kring invandring. En invandrare klarar sig bäst själv.
Phase out subsidies on immigration. Immigrants must be seen as independent people who can do the best for themselves.

Sverige ska solidariskt med grannländerna försöka ingå i NATO.
Sweden must try to be part of NATO.

Ett försvarssamarbete med våra grannar Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Norge, d.v.s. NATO är seriösare än med bara Finland.
A defense cooperation with our neighbors Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Germany, Denmark and Norway, who are participating in NATO is more serious than just with Finland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *